Zákon o elektroodpadech

Vážený zákazníku,
dne 13. 8. 2005 vstoupila v účinnost některá důležitá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týkají elektrických a elektronických zařízení. Tato novela transponuje do českého právního řádu direktivy Evropské unie a přináší nové povinnosti pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení.
Pro prodejce elektrických a elektronických zařízení přináší výše zmíněná novela zejména tyto povinnosti:
 1. informovat spotřebitele o tom, že ceny spotřebičů zahrnují i příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení (tzv. viditelný poplatek) a tuto skutečnost uvádět na cenovce výrobku nebo na dokladu vydávaném při prodeji nových výrobků(paragonu)
 2. umožnit spotřebiteli, aby při nákupu nového výrobku mohl odevzdat použitý výrobek obdobného typu, tedy nikoliv pouze stejné značky v místě prodeje tak, aby mohla být zajištěna jeho řádná ekologická likvidace

Z tohoto důvodu jsou pro jednotlivé typy nově prodávaných zařízení na trhu spotřební elektroniky kancelářské a výpočetní techniky, na něž se tato vyhláška vztahuje, uvedeny výše příspěvků dle sazebníku za likvidaci historických elektrozařízení.

Spotřebitelé mají možnost bezplatně vrátit elektrozařízení:
 1. ve sběrném dvoře obce, který je místem zpětného odběru REMA System, nebo ve sběrném dvoře obce, kde má spotřebitel trvalé bydliště
 2. v prodejně, kde kupuje nové elektrozařízení (kus za kus)
 3. v jiném místě zpětného odběru.
Svoz z těchto míst je následně zajištěn smluvními partnery REMA System.
Zákazník má povinnost likvidovat a recyklovat elektroodpad.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti).

eketroodpad
Tento symbol na produktech a nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, případně do provozovny společnosti Czech Computer s r.o. kde budou přijata zdarma.
Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy!

Právní předpisy
Směrnice Evropské unie
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/EC o omezení aplikací jistých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (anglicky/česky)

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • úplné znění zákona
 • jen část o elektrozařízeních
Prováděcí vyhláška č. 352/2005 Sb.
 • Vyhláška č. 352/2005 Sb. o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpadem

Nový ceník REMA Systém.
Více informací na stránkách REMA Systém.
REMA systém – svoz do 24 hodin.

Od 12. 12. 2005 je v plném provozu nově spuštěná logistika sběru „Do 24 hodin“. Tuto službu lze bezplatněobjednat na tel. č. 597 222 440 za těchto podmínek:

 • Objednatel zpětného odběru elektrozařízení může tuto službu využít ke zpětnému odběru elektrozařízení výhradně kategorie 3 – Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení.
 • Elektrozařízení bude vyzvednuto přepravcem následující pracovní den, mezi 9:00 a 17:00 hodinou, po dni objednání jeho odběru Objednatelem a to z adresy uvedené Objednatelem při objednávce odběru.
 • Elektrozařízení musí být pro řádný odběr připraveno tak, aby zásilka splňovala podmínky pro standardní balíkovou přepravu, tzn.:
  • bude zabalen v kartónové krabici / balíku
  • max. hmotnost jednoho balíku 50 kg, max. délka balíku 175 cm, max. celkový obvod balíku 300 cm
  • obrazovky monitorů a jiné křehké produkty budou ochráněny tak, aby se zamezilo jejich rozbití (např. bublinkovou fólií / kartonem přelepeným lepící páskou)
  • v případě atypických rozměrů nebo hmotnosti elektrozařízení bude odběr řešen individuálně
 • Pracovník přepravce bude oprávněn elektrozařízení nepřevzít, pokud nebude splňovat podmínky uvedené v bodě C. výše.

Před prvním použitím služby je třeba podepsat a odeslat registraci (prohlášení).

* Prohlášení objednatele zpětného sběru elektrozařízení vyplňte a nafaxujte na faxové číslo 597 222 449 pouze při prvním objednání služby, při každém dalším objednání použijte jen telefonní číslo.

Prohlášení najdete na webových stránkách ve formátu .pdf zde

Výše zmíněné informace jsou zveřejněny také na webových stránkách zde